Privātuma politika līdz 17.05.2023.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.     Šī SIA “Autobrava”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103325594, adrese Krasta iela 42, Rīga, LV-1005 (turpmāk tekstā saukta “mēs” vai “Autobrava”) Privātuma politika (turpmāk tekstā saukta “Politika”) nosaka personas datu apstrādes galvenos mērķus un noteikumus.

1.2.     Mēs respektējam jūsu privātumu un tiesības uz jūsu personas datu aizsardzību. Mēs pielietojam maksimālas pūles, lai nodrošinātu jūsu personas datu un citas informācijas, kas tiek glabāta vietnē https://www.autobrava.lv/ (turpmāk tekstā saukta “Tīmekļa vietne”), drošību un konfidencialitāti.

1.3.     Privātuma politikā izmantotie termini:

1.3.1.    Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu – datu subjektu, kura ir identificēta vai kuru var identificēt tieši vai netieši, it īpaši, pamatojoties uz tādu identificējamu informāciju kā identifikācijas numurs vai uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi šīs personas fiziskajai, ģenētiskajai, fizioloģiskajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

1.3.2.    Datu subjekts (Jūs) – fiziska persona, kuras Personas dati tiek apstrādāti šajā Privātuma politikā noteikto mērķu un iemeslu sasniegšanai.

1.3.3.    Citi Privātuma politikā lietotie termini ir interpretējami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādes noteikumiem un šādu datu brīvu apriti, kā arī saskaņā ar atceļošo Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula) un citiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

II. GALVENIE PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

2.1.     Informācija, kuru mēs par jums apkopojam, ir atkarīga no tā, kādu informāciju jūs sniedzat mums, reģistrējoties Tīmekļa vietnē piedāvāto produktu un (vai) pakalpojumu saņemšanai, piekrītot izmantot sīkfailus un (vai) abonējot biļetenus.

2.2.     Izmantojot Tīmekļa vietni, jums nav pienākums sniegt mums jebkādus Personas datus, bet, iespējams, mēs nespēsim jums nodrošināt Tīmekļa vietnes piedāvātos pakalpojumus un (vai) produktus.

2.3.     Mēs apkopojam Personas datus, kurus jūs sniedzat, lietojot Tīmekļa vietni un reģistrējoties, lai iegādātos mūsu piedāvātos produktus un (vai) pakalpojumus:

2.3.1. Galvenā informācija – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese;

2.3.2. Dati, kas saistīti ar reģistrāciju, lai iegādātos Tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus un (vai) produktus – pasūtītais pakalpojums/produkts, automašīnas modelis, automašīnas reģistrācijas numurs, piekrišana un nepiekrišana Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos (ja jūs reģistrējaties mūsu biļetena saņemšanai) un ar to saistītie ieraksti;

2.3.3. Citi dati – dati, kas saistīti ar meklēšanu Tīmekļa vietnē (dati, kas uzkrāti, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas).

2.4.  Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu Personas datus šajā Privātuma politikā turpmāk norādīto mērķu un iemeslu īstenošanai:

2.4.1. Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu un (vai) produktu iegādes izpildei;

2.4.2. ar jūsu piekrišanu, apstrādājot jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, nodrošinot personalizētus piedāvājumus;

2.4.3. Mums ir tiesības sazināties ar jums bez jūsu piekrišanas, ja esat mūsu klients, un mēs piedāvājam jums mūsu preces un (vai) pakalpojumus (vai līdzīgas preces/pakalpojumus), sniedzam aktuālu informāciju vai lūdzam jūsu viedokli par precēm/pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā jums tiek dota viegli izpildāma iespēja nepiekrist attiecīgo ziņojumu saņemšanai.

2.5.     Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, bet piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta, balstoties uz piekrišanu datu apstrādei pirms atsaukuma.

2.6.     Mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu atbilstošus, skaidri definētus un likumīgus mērķus, ņemot vērā jūsu privātumu. Gadījumos, uz kuriem šī Privātuma politika nav attiecināma, jūsu Personas dati tiek apstrādāti tikai piekrišanas vai līguma nolūkā.

2.7.     Mēs nodrošinām, ka Personas dati tiek apstrādāti precīzi, taisnīgi un likumīgi tikai ar nolūku sasniegt mērķus, kas ir īstenojami pēc Personas datu uzkrāšanas, lai Personas datus apstrādātu precīzi saskaņā ar skaidru un pārredzamu, likumam atbilstošu Personas datu apstrādes procesu.

2.8.     Jūsu reģistrācija Tīmekļa vietnē, kas iesniegta saskaņā ar 2.3.1. un 2.3.2. noteikumiem (izņemot jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos) šīs Privātuma politikas ietvaros, tiek saglabāta ne vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, ja jūs iesniedzat Personas datus reģistrācijai izmēģinājuma periodā, un ne vairāk kā 6 (sešus) mēneši, ja jūs iesniedzat Personas datus reģistrācijai mūsu pakalpojumiem, sākot no brīža, kad jūsu dati tiek iesniegti mūsu Tīmekļa vietnē.

2.9.     Mēs arī informējam jūs, ka tiek veikti telefonsarunu ieraksti ar mūsu klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lai nodrošinātu jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pirms telefonsarunas ierakstīšanas Datu subjekts tiek informēts par ierakstīšanu un par ierakstīšanas nolūku. Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti sešus mēnešus, un tos atļauts noklausīties tikai tad, ja radušās aizdomas par šīs Privātuma politikas, mūsu un mūsu klientu pārdošanas un (vai) pakalpojumu līgumu vai mūsu iekšējās kārtības pārkāpumiem, par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, nelaimes gadījumiem vai konfliktiem (starpgadījumiem) ar mūsu klientiem vai darbiniekiem, kā arī būtisku zaudējumu, bojājumu radīšanas vai iznīcināšanas gadījumā.

2.10.  Mēs glabājam jūsu Personas datus ne ilgāk kā šajā Privātuma politikā paredzēto laiku, ja vien likums neparedz ilgāku šādu Personas datu glabāšanas periodu.

2.11.  Jūsu Personas dati tiek apstrādāti atbildīgā un drošā veidā. Mēs gan Personas datu apstrādes procesā, gan Personas datu apstrādes gaitā īstenojam atbilstošus tiesību aktos paredzētos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu to iznīcināšanu, zaudējumiem, pārveidošanu, nozaudēšanu, izpaušanu un jebkuru citu nelikumīgu apstrādi. Atbilstošie pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas, apstrādājot Personas datus.

2.12.  Mēs nodrošinām stingru piekļuves kontroli apstrādātajiem Personas datiem un nodrošinām piekļuvi tiem mūsu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešami Personas dati, lai veiktu savus darba pienākumus, kā arī mēs uzraugām piekļuves izmantošanu. Mēs nodrošinām piekļuvi Personas datiem ar parolēm atbilstošā līmenī un slēdzam konfidencialitātes līgumus ar personām, kuras piekļūst jūsu Personas datiem.

2.13.  Darbiniekiem, kuriem ir piekļuve Personas datiem, jāievēro Personas datu aizsardzības prasības un jānodrošina apstrādāto Personas datu konfidencialitāte.

2.14.  Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, reģistrējoties Tīmekļa vietnē un slēdzot līgumu par produktu un (vai) pakalpojumu iegādi, jūsu Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem.

III. TIEŠĀ MĀRKETINGA NOSACĪJUMI (BIĻETENI)

3.1.     Ja jūs piekrītat abonēt mūsu biļetenu, mēs izmantosim jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru individualizētas (automatizētu risinājumu (profilēšanas)) informācijas izplatīšanai saistībā ar precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, notikumiem, ziņām, aptaujām un citiem jaunumiem. Lai sazinātos ar jums, mēs izmantosim pasta sūtījumus, e-pastu, tālruni un īsziņas.

3.2.     Mēs jums nosūtīsim vispārīgu informāciju tiešā mārketinga piedāvājumu ietvaros.

3.3.     Mēs varam sazināties ar jums bez jūsu piekrišanas (atbilstoši šīs Privātuma politikas 3.1. punktam), ja tiek piedāvātas mūsu preces vai pakalpojumi (vai līdzīgas preces/pakalpojumi), vai ja vēlamies uzzināt jūsu viedokli par mūsu precēm/pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā jums tiek dota viegli izpildāma iespēja nepiekrist attiecīgo ziņojumu saņemšanai.

3.4.     Mēs varam izpaust jūsu e-pasta adresi tikai tādām trešajām pusēm, kuras sniedz specializētus pakalpojumus, lai nosūtītu jums biļetenu.

3.5.     Personas datu saglabāšanas periods (e-pasta adrese un tālruņa numurs), kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ir trīs gadi, bet ne ilgāk par jūsu piekrišanas derīguma termiņu. Gadījumā, ja tiek nosūtīta aktuālā informācija par precēm vai pakalpojumiem (vai līdzīgām precēm/pakalpojumiem), vai tiek lūgts jūsu viedoklis par precēm/pakalpojumiem, tiešā mārketinga nolūkos apstrādātie Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr esat mūsu klients, vai līdz brīdim, kad atsakāties saņemt minēto informāciju.

3.6.     Jūs varat atteikties no mūsu biļetenu saņemšanas, sazinoties ar mums pa e-pastu: info@autobrava.lv vai noklikšķinot uz saites, kas norādīta biļetena beigās.

IV. JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA

4.1.     Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību un atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, mēs varam izpaust jūsu Personas datus saviem darbiniekiem, vadītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

4.2.     Jūsu Personas dati var tikt izpausti, pamatojoties uz Autobrava  līgumu izpildi un (vai), pamatojoties uz likumīgajām interesēm, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

4.3.     Mēs varam arī nodot jūsu Personas datus citām trešajām pusēm (apstrādātājiem), kas apstrādā un (vai) var piekļūt jūsu Personas datiem un (vai) šādiem pakalpojumiem, piemēram, informācijas sistēmām, pakalpojumu sniedzējiem un citiem, kas nodrošina pakalpojumu kvalitāti. Šādā gadījumā mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātāji, kuri apstrādā Personas datus, veic tikai tādas darbības, kuras mums ir uzdots veikt, un nodrošina atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus.

4.4.     Mums ir tiesības izpaust Personas datus valsts iestādēm, lai atbilstoši īstenotu ar likumu noteiktās prasības. Turklāt jūsu Personas dati var tikt izpausti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, ja šie Personas dati ir jāatklāj, lai identificētu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu tiesības un likumīgās intereses.

V. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1.   Kā datu subjektam jums ir šādas tiesības:

5.1.1. saņemt informāciju par jūsu Personas datu apstrādi;

5.1.2. iegūt informāciju par jūsu Personas datu avotiem un to, kādi Personas dati tikuši savākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, un kam tie tikuši izsniegti;

5.1.3. pieprasīt apstrādāto Personas datu labošanu, ja dati ir neprecīzi un/vai nepilnīgi;

5.1.4. pieprasīt jūsu Personas datu iznīcināšanu vai apturēt jūsu Personas datu apstrādi, ja Personas dati nav nepieciešami, vai ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, vai ja pastāv citi pietiekoši iemesli;

5.1.5. gadījumos, kad jūsu Personas dati tiek apstrādāti ar jūsu piekrišanu, vai ja apstrāde ir nepieciešama ar jums noslēgta līguma izpildei, jums ir tiesības saņemt ar sevi saistītos Personas datus, kurus jūs mums esat iesniedzis, strukturētā, plaši lietotā un datorā lasāmā formātā, un jūs varat mums pieprasīt pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim vai pieprasīt tieši pārnest šādus Personas datus cita datu pārziņa rīcībā, ja tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārnesamību);

5.1.6. Jums ir tiesības iebilst pret gadījumiem, kad jūsu Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

5.2.  Mēs neveicam tādu Personas datu profilēšanu, kas varētu jums radīt juridiskas sekas, vai kas jūs varētu būtiski ietekmēt, bet, nosūtot individuālus tiešā mārketinga piedāvājumus, piemēram, personalizējot vēstuļu saturu atbilstoši jūsu vajadzībām un interesēm, jums var tikt piešķirta atbilstoša klientu kategorija. Tādējādi jums ir tiesības pieprasīt cilvēku personāla iejaukšanos, lai paustu savu viedokli un apstrīdētu pieņemto lēmumu.

5.3.  Savu tiesību īstenošanai jūs varat sazināties ar Uzņēmumu pa e-pastu info@autobrava.lv.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka īstenojot tiesības jums ir atbilstoši jāverificē sava identitāte. Tādēļ, ja jūs vēlaties nosūtīt mums pieprasījumu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, jums ir jāapstiprina jūsu identitāte, lai mēs jūs varētu pareizi identificēt.

5.4.  Mēs nodrošināsim jums pieprasīto informāciju bez maksas viena mēneša laikā, bet, ja jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtotā satura dēļ, mums ir tiesības iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, kas rodas sniedzot pieprasītās ziņas vai nodrošinot attiecīgas darbības, vai arī mēs varam atteikties rīkoties pēc pieprasījuma.

VI. JŪSU PIENĀKUMI

6.1.  Izmantojot Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, jūs uzņematies pilnu atbildību par sniegto Personas datu pareizību un precizitāti. Iesniedzot Personas datus, jūs uzņematies pilnu atbildību par sniegto Personas datu likumību, un jūs esat atbildīgs par Autobrava un (vai) trešo pušu zaudējumiem, kas var rasties Personas datu apstrādes rezultātā.

6.2.  Personas datu vai citas ar tiem saistītās informācijas maiņas gadījumā jums nekavējoties, 10 (desmit) darba dienu laikā jāmaina un (vai) jāpapildina Personas dati vai cita būtiska informācija.

VII. AUTOBRAVA TIESĪBAS

7.1.  Autobrava saglabā tiesības atteikt piekļuvi Tīmekļa vietnei, ja esat jaunāks par 16 gadiem.

7.2.  Ja mums rodas šaubas par iesniegto Personas datu vai citas saistītās informācijas pareizību, mums ir tiesības pieprasīt šādu datu vai citas būtiskas informācijas labošanu un (vai) papildināšanu.

7.3.  Mums ir tiesības nosūtīt paziņojumus par mainītajiem pakalpojumiem un (vai) to noteikumiem un nosacījumiem, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar mūsu darbībām un citu nepieciešamo informāciju.

7.4.  Mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietne darbojas pēc iespējas vienmērīgāk, un ka tā turpina darboties, taču mēs neuzņemamies nodrošināt Tīmekļa vietnes nepārtrauktu darbību, ja tiek ietekmēti faktori, kas atrodas ārpus mūsu kontroles.

VIII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1.   Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par Personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu info@autobrava.lv, rakstot datu aizsardzības speciālistam, vai arī jums ir iespēja reģistrēt savu zvanu, zvanot pa tālruni +371 671 462 55.

8.2.  Sūdzību gadījumā varat sazināties ar Valsts datu aizsardzības inspekciju, lai gan visas situācijas sākotnēji mēģināsim atrisināt mēs.

8.3.  Šī Privātuma politika jāpārskata un jāatjaunina vismaz reizi gadā vai pēc izmaiņu veikšanas tiesību aktos par Personas datu apstrādi.

8.4.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Tīmekļa vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas pieder citiem uzņēmumiem. Šādā gadījumā mēs iesakām izlasīt šo tīmekļa vietņu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar šo tīmekļa vietņu pārvaldītājiem, ja jums rodas kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu Personas datus.

8.5.  Mums ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt šajā Privātuma politikā ietvertos noteikumus. Mēs jūs informēsim par izmaiņām, publicējot atjauninātu Privātuma politikas versiju Tīmekļa vietnē. Šī iemesla dēļ iesakām regulāri apmeklēt mūsu Tīmekļa vietni, kur vienmēr atradīsiet jaunāko Privātuma politikas versiju.

Pēdējā atjaunināšana veikta 08.04.2019.

Tavs jaunais auto ir šeit!

AUTOBRAVA Motors oficiāli pārstāv zīmolus CUPRA un SEAT, nodrošinot jaunu un mazlietotu auto tirdzniecību, automašīnu abonēšanas pakalpojumus CUPRA DRIVE, kā arī autorizētu automašīnu servisu, virsbūvju remontu, oriģinālu detaļu un aksesuāru tirdzniecību.